แผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงาน

แผนวิสาหกิจ/แผนยุทธศาสตร์

Icon
แผนวิสาหกิจการเคหะแห่งชาติ ปี 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2566)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564)
Icon
แผนยุทธศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ พศ 2560 - 2570 ฉบับปรับปรุง ปี 2563
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปี 2561)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

  แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติการประจำปี

  Icon
  แผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
  Icon
  สรุปแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
  Icon
  เล่มแผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 "ปรับปรุงครั้งที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2566)"
  Icon
  แผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
  Icon
  เล่มแผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
  Icon
  แผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
  Icon
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

   รายงานผลการดำเนินงาน

   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
   Icon
   รายงานผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
   Icon
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ 30 กันยายน 2565
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2565 )
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ มีนาคม 2563 (รอบ 6 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

    แผนและผลการดำเนินงาน

    Icon
    แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ณ 31 มีนาคม 2567)

     Compare listings

     เปรียบเทียบ
     Skip to content