แผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์

Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะการเคหะแห่งชาติ พศ 2560 - 2570 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2564 ฉบับย่อ)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะการเคหะแห่งชาติ พศ 2560 - 2570 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2564)
Icon
แผนยุทธศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ พศ 2560 - 2570 ฉบับปรับปรุง ปี 2563
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปี 2561)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

  แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติการประจำปี

  Icon
  info แผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
  Icon
  แผนปฏิบัติการ กคช. ประจำปีงบประมาณ 2564
  Icon
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

   รายงานผลการดำเนินงาน

   Icon
   รายงานผลตามแผนปี 2564 รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2564 )
   Icon
   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ มีนาคม 2563 (รอบ 6 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

    Compare listings

    เปรียบเทียบ