แผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์

Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564)
Icon
แผนยุทธศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ พศ 2560 - 2570 ฉบับปรับปรุง ปี 2563
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปี 2561)
Icon
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

  แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติการประจำปี

  Icon
  สรุปแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
  Icon
  เล่มแผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 "ปรับปรุงครั้งที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2566)"
  Icon
  แผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
  Icon
  เล่มแผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
  Icon
  แผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
  Icon
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

   รายงานผลการดำเนินงาน

   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
   Icon
   รายงานผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
   Icon
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ 30 กันยายน 2565
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2565 )
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ มีนาคม 2563 (รอบ 6 เดือน)
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
   Icon
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

    Compare listings

    เปรียบเทียบ
    Skip to content