กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายการเคหะแห่งชาติ

Icon
พ.ร.บ.การเคหะแห่งชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กฎหมายรอง

Icon
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าของกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94
Icon
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าของกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94 แก้ไขครั้งที่ 1
Icon
ระเบียบว่าด้วยการให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552
Icon
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552(ฉบับที่2)

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Icon
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Icon
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กฎหมายที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง

Icon
พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522
Icon
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
Icon
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
Icon
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
Icon
พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496
Icon
พ.ร.บ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535
Icon
พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
Icon
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
Icon
พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518
Icon
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

Icon
พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
Icon
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
Icon
พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562
Icon
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
Icon
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Icon
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
Icon
พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
Icon
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Icon
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
Icon
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560
Icon
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
Icon
พ.ร.บ. ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

Compare listings

เปรียบเทียบ