กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายการเคหะแห่งชาติ

Icon
พ.ร.บ.การเคหะแห่งชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กฎหมายรอง

Icon
ข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 94 ว่าด้วย การจัดประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
Icon
ข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 94 ว่าด้วย การจัดประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563
Icon
ข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 88 โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3
Icon
ข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 88 โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
Icon
ข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 88 โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
Icon
ข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 88 โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2562
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2565
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดประโยชน์ทรัพย์สินเพิ่อกิจกรรมชุมชน (สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย) พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อกิจกรรมของชุมชน พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อการให้เช่าของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจดทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจดทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2563
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจดทะเบียนผู้รับจ้างบริหารการตลาดและขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2562
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจดทะเบียนผู้รับจ้างบริหารชุมชนของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจดทะเบียนผู้รับบริหารโครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2559
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ.2552
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2543

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Icon
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Icon
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กฎหมายที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง

Icon
พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522
Icon
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
Icon
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
Icon
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
Icon
พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496
Icon
พ.ร.บ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535
Icon
พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
Icon
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
Icon
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
Icon
พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518

กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

Icon
พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
Icon
พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562
Icon
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
Icon
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
Icon
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560
Icon
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
Icon
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
Icon
พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
Icon
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Icon
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
Icon
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Icon
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
Icon
พ.ร.บ. ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content