กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายการเคหะแห่งชาติ

Icon

พ.ร.บ.การเคหะแห่งชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กฎหมายรอง

Icon

ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าของกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94

Icon

ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าของกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94 แก้ไขครั้งที่ 1

Icon

ระเบียบว่าด้วยการให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง พ.ศ.2563

Icon

ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552

Icon

ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552(ฉบับที่2)

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Icon

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Icon

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กฎหมายที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง

Icon

พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522

Icon

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

Icon

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Icon

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

Icon

พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496

Icon

พ.ร.บ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535

Icon

พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547

Icon

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

Icon

พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518

Icon

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

Icon

พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

Icon

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

Icon

พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562

Icon

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

Icon

พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

Icon

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

Icon

พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542

Icon

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

Icon

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

Icon

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

Icon

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

Icon

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

Icon

พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561

Icon

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

Icon

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560

Icon

พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

Icon

พ.ร.บ. ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ