ธรรมมาภิบาลและความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายป้องกันต่อต้านการรับสินบน
Declaration of intent on public administration integrity and transparency operation, and Anti-corruption policy
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
คู่มือการปฏิบัติงาน กองประมูล
คู่มือการปฏิบัติงาน กองวิเคราะห์และประมาณราคา ปี 2560
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority Announcement Subject: Declaration of intent on public administration integrity and transparency operation, and Anti-corruption policy

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content