การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Icon
กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

Icon
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
Icon
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance:CG)
Icon
นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลทีดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
Icon
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม
Icon
นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565

Icon
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
Icon
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม
Icon
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Icon
นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
Icon
นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564

Icon
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
Icon
นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
Icon
นโยบายด้านการแข่งขันการตลาดที่เป็นธรรม
Icon
นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
Icon
นโยบายด้านการบูรณาการ Governance Risk Compliance (GRC)

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

Icon
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
Icon
นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
Icon
การกำหนดนโยบายและการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
Icon
นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
Icon
นโยบาย Governance Risk Compliance (GRC)

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี/คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ

Icon
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2566
Icon
คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2565
Icon
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Icon
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2566)
Icon
แผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)
Icon
แผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564)
Icon
แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ ปี 2560-2564

แผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Icon
แผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
แผนปฎิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวสาร การกำกับกิจการที่ดี

การเคหะแห่งชาติ ร่วมออกบูธนิทรรศการ “โครงการบ้านเคหะสุขประชา”พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ในกิจกรรม “ครอบครัววิถีใหม่สู่สังคมเข้มแข็ง รุ่นที่ 5” ของกระทรวง พม.

           

รายละเอียด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content