แถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุด

การเคหะแห่งชาติแจงความคืบหน้าการดำเนินงานปี 2566

ผลการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ

รายการ NBT มีคำตอบ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติให้สัมภาษณ์เรื่อง โครงการยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community)" และโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติให้สัมภาษณ์สดเรื่อง "โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง" ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
โครงการบ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าพร้อมอาชีพ/โครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ” รายการ NBT มีคำตอบ
เทปบันทึกรายการ "NBT มีคำตอบ" โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สดเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ 2566 การเคหะแห่งชาติ”

ภารกิจการเคหะแห่งชาติ ครบรอบ 50 ปี

50 ปี การเคหะแห่งชาติ

ทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ประจำปีงบประมาณ 2565
นโยบายของผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ปี 2565 -266649 ปี การเคหะแห่งชาติ
รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 1

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 2

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 3

ภารกิจการเคหะแห่งชาติ

ความคืบหน้าการทำสัญญาเช่าโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ

มาตรการช่วยเหลือลูกบ้านการเคหะแห่งชาติ
ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด - 19

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 4

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 5

รายการชวนผู้ว่ามาฯ เล่า
ตอนที่ 6

ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ 2564

โครงการบ้านเคหะสุขประชา
และโครงการบ้านเคหะสุขเกษม

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 7

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 8

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 9

ของขวัญสำหรับลูกค้าการเคหะแห่งชาติ

โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ผลงาน 49 ปี การเคหะแห่งชาติ

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 10

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 11

รายการชวนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอนที่ 12

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม

อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โครงการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของการเคหะแห่งชาติ

รายการช่วนผู้ว่าฯ มาเล่า
ตอน พิเศษ
รายการช่วนผู้ว่าฯ มาเล่า ตอนพิเศษ2
สรุปรวมทุกกิจกรรมสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content