โครงสร้าง CSR

โครงสร้าง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บอท7
ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ประธานกรรมการ
บอท3
นายธำรงค์ ทองตัน
กรรมการ
444444
ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
33333
ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2222
นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศิล
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
55555
นายสมชาย แสงชมพูเพ็ญ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
1111
นายสมพล ตรีภพนารถ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผช1
ร.ท.ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์
เลขานุการ
image-16
อำนาจหน้าที่

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ
2. กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมของการเคหะแห่งชาติ
4. ส่งเสริม สื่อสาร เผยแพร่วัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. ติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
6. กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
8. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมอบหมาย
9. มีอำนาจเป็นไปตามกฏบัตรคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการเคหะแห่งชาติ

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ