โครงสร้าง CSR

โครงสร้าง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บอท7
ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ประธานกรรมการ
บอท3
นายธำรงค์ ทองตัน
กรรมการ
444444
ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
33333
ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2222
นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศิล
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
1-p4r7gp6w290i3p791ab4c6h9zm9fkk09aq39a17pj0
ร.ท.ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
เลขานุการ
55555
นายสมชาย แสงชมพูเพ็ญ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
1111
นายสมพล ตรีภพนารถ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
Untitled-1
นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
image-16
อำนาจหน้าที่

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ
2. กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมของการเคหะแห่งชาติ
4. ส่งเสริม สื่อสาร เผยแพร่วัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. ติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
6. กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
8. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมอบหมาย
9. มีอำนาจเป็นไปตามกฏบัตรคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content