โครงสร้าง CG-CSR

โครงสร้าง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ประธานอนุกรรมการ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ประธานอนุกรรมการ
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
อนุกรรมการ
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
อนุกรรมการ
นายธำรงค์ ทองตัน
อนุกรรมการ
นายธำรงค์ ทองตัน
อนุกรรมการ
นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา
อนุกรรมการ
นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา
อนุกรรมการ
นายสัญญา หวะสุวรรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายสัญญา หวะสุวรรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุดใจ สมัครัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุดใจ สมัครัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
image-16
อำนาจหน้าที่

- กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางให้มีกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน การเคหะแห่งชาติขึ้น - อำนวยการให้มีการปฏิบัติงานจัดทำแผนแม่บท และแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี - อำนวยการให้มีการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร - มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม - ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ มอบหมาย

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ