คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

พลเอก-สุพจน์-มาลานิยม
พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
ประธานกรรมการ
ปลัด-พม
นายอนุกูล  ปีดแก้ว
กรรมการ ผู้แทนกระทรวง พม.
สมสาตร-มณีหยันร
 นายสมมาตร  มณีหยัน
 กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
เดชบุญ-มาประเสริฐ
นายเดชบุญ  มาประเสริฐ
กรรมการ
บอทมนเทียน
ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย
กรรมการ
ดร.-สมิทธิ-ดารากร-ณ-อยุธยา
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ
อณุศาสณ์-อรรถวิทยา
นายอณุศาสณ์  อรรถวิทยา
กรรมการ
อดิสร-นุชดำรงค์
          นายอดิศร  นุชดำรงค์
                 กรรมการ
อำนาจ--จำรัสจรุงผล
ผศ.ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล
กรรมการ
อุษณี-กังวารจิตต์
นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์
กรรมการ
ทวีพงษ์-วิชัยดิฐ
         นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
        กรรมการและเลขานุการ
       ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content