คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม01
พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
ประธานกรรมการ
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล  ปีดแก้ว
กรรมการผู้แทนกระทรวง พม.
สมมาตร มณีหยัน09
 นายสมมาตร  มณีหยัน
 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
นายเดชบุญ มาประเสริฐ05
นายเดชบุญ  มาประเสริฐ
กรรมการ
ดร_0.มณเฑียร อินทร์น้อย06
ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย
กรรมการ
ดร.-สมิทธิ-ดารากร-ณ-อยุธยา03
ดร.สมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ
อนุศาสน์ อรรถวิทยา010
นายอณุศาสณ์  อรรถวิทยา
กรรมการ
อดิศร นุชดำรงค์08
          นายอดิศร  นุชดำรงค์
                 กรรมการ
ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล07
ผศ.ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล
กรรมการ
น.ส.อุษณี กังวารจิตต์04
นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์
กรรมการ
ทวีพง
         นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
        กรรมการและเลขานุการ
       ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content