คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

บอท1
พ.อ.(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
ประธานกรรมการ
บอท2
นางพัชรี อาระยะกุล
      กรรมการ ผู้แทนกระทรวง พม.
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
บอท4
ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย
กรรมการ
บอท5
นายอัครพล ลีลาจินดามัย
กรรมการ
บอท6
นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา
กรรมการ
บอท7
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
กรรมการ
บอท8
           นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
          กรรมการและเลขานุการ

Compare listings

เปรียบเทียบ