คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

b8
พ.อ.(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
ประธานกรรมการ
b3
นายธำรงค์ ทองตัน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
b99
นางพัชรี อาระยะกุล
กรรมการ ผู้แทนกระทรวง พม.
b2
ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย
กรรมการ
b5
นายอัครพล ลีลาจินดามัย
กรรมการ
b777
นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา
กรรมการ
b66
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
กรรมการ
b1
ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
กรรมการ
b44
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
กรรมการและเลขานุการ

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ