รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  

Icon
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ เดือนมิถุนายน 2564)
Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ เดือนกันยายน 2564)
Icon
รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
รายงานสรุปผลการดำเนินงานยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติและการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ประจำปีงบประมาณ 2564(ณ เดือนมิถุนายน 2564)
Icon
รายงานสรุปผลการดำเนินงานยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติและการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ประจำปีงบประมาณ 2564(ณ เดือนกันยายน 2564)
Icon
รายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ