รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  

Icon
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
รายงานสรุปผลการดำเนินงานยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติและการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ประจำปีงบประมาณ 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ