รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  

Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)
Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
Icon
รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน2566)
Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2 ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
Icon
รายงานการปฏิบัติงานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2 ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
Icon
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
Icon
รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
Icon
รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3 : ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)
Icon
การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ (ไตรมาส 3 : ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)
Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ เดือนมิถุนายน 2564)
Icon
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ เดือนกันยายน 2564)
Icon
รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
รายงานสรุปผลการดำเนินงานยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติและการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ประจำปีงบประมาณ 2564(ณ เดือนมิถุนายน 2564)
Icon
รายงานสรุปผลการดำเนินงานยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติและการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ประจำปีงบประมาณ 2564(ณ เดือนกันยายน 2564)
Icon
รายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content