นโยบายการเคหะแห่งชาติ

Icon
นโยบายการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
Icon
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
Icon
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการแข่งขันการตลาดที่เป็นธรรม
Icon
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 2564
Icon
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่องการแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
Icon
นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ การเคหะแห่งชาติ
Icon
นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันการเคหะแห่งชาติ
Icon
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
Icon
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
Icon
นโยบาย Governance Risk Compliance (GRC) ปี 2563

Compare listings

เปรียบเทียบ