นโยบายการเคหะแห่งชาติ

Icon

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่องการแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

Icon

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

Icon

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

Icon

นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ การเคหะแห่งชาติ

Icon

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน

Icon

นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันการเคหะแห่งชาติ

Icon

นโยบาย Governance Risk Compliance (GRC) ปี 2563

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ