นโยบายการเคหะแห่งชาติ

Icon
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม
Icon
นโยบาย และแนวปฏิบัติการบูรณาการ Governance Risk Compliance (GRC)
Icon
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ-ประจำปีงบประมาณ-2566
Icon
นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
นโยบายการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
Icon
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
Icon
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการแข่งขันการตลาดที่เป็นธรรม
Icon
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 2564
Icon
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่องการแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content