จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ประมวลจริยธรรม

Icon
ประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
Icon
ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติ
Icon
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566
Icon
มาตรฐานจริยธรรม
Icon
จรรยาบรรณของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
Icon
จรรยาบรรณผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ
Icon
จรรยาบรรณของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
Icon
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Icon
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรมการเคหะแห่งชาติ
Icon
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของการเคหะแห่งชาติ
Icon
การฝึกอบรม/กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
Icon
การฝึกอบรมด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินจริยธรรม

Icon
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content