ข่าว CSR

ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
เพื่อสำรวจบ้านกลุ่มเป้าหมายภายในโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา

เมื่อวันที่ 8 – 10

Read More »

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content