ข่าว CSR

ข่าวสารด้าน - CSR
สื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.สุราษฎร์ธานี

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 25

Read More »
ข่าวสารด้าน - CSR
สื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจง กระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจำปี 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

Read More »
ข่าวสารด้าน - CSR
สื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจง กระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจำปี 2564 ณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

Read More »

Compare listings

เปรียบเทียบ