แถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุด

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายของผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ปี 2565 -2666

49 ปี การเคหะแห่งชาติ

รายการชวนผู้ว่ามาเล่า

รายการชวนผู้ว่าฯมาเล่า
ตอนที่ 1
รายการชวนผู้ว่าฯมาเล่า
ตอนที่ 2

รายการชวนผู้ว่ามาเล่าตอนที่ 3

รายการช่วนผู้ว่ามาเล่า
ตอนที่4

รายการช่วนผู้ว่ามาเล่า
ตอนที่5

รายการชวนผู้ว่ามาเล่า
ตอนที่6

รายการช่วนผู้ว่ามา
เล่าตอนที่ 7

รายการช่วนผู้ว่ามา
เล่าตอน พิเศษ

รายการช่วนผู้ว่ามา
เล่าตอน พิเศษ2

ผลการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ

ภาระกิจการเคหะแห่งชาติ ครบรอบ 50 ปี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content