การส่งเสริมธรรมภิบาลและความโปร่งใส

Icon
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Icon
แนวปฏิบัติเชิญชวน
Icon
แนวปฏิบัติคัดเลือก
Icon
การปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

Compare listings

เปรียบเทียบ