การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเคหะแห่งชาติระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กันทั้ง 4 มิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลาย

Read More »

การเคหะแห่งชาติร่วมกับการประปานครหลวงจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ หลักสูตร”การล้างทำความสะอาดถังพักน้ำ” ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย

Read More »

การเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีโครงการ กิจกรรม และการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร โดยมีการร่วมประชุม ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
รวมถึงผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพการอยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมการร่วมวางแผนงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

เมื่อวันที่ 24 – 25

Read More »

การเคหะแห่งชาติร่วมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)เพื่อร่วมกันดำเนินการสำรวจสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระ

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 – 2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 256

Read More »

กิจกรรมการร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติจับมือมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ “กลุ่มเปราะบาง” ในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดงและโครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมปร

Read More »

การเคหะแห่งชาติผนึก OR ช่วยเหลือชาวชุมชมให้เข้าถึงก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับบริการที่มาตรฐาน พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG

ของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งช

Read More »

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ย้ำโครงการสร้างคอนโดสูงในพื้นที่ “ชุมชนคลองจั่น” เป็นเพียงการศึกษาขั้นต้น ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อยู่อาศัย เล็งตั้ง “คณะกรรมการการมีส่วนร่วม” ดึงตัวแทนชุมชนคลองจั่นร่วมแก้ปัญหาในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 256

Read More »

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง TOD บริเวณทะเลสาบคลองจั่น เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 256

Read More »

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “ลำลูกกา คลอง 12” อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

.

Read More »

กิจกรรมที่ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยิ่งใหญ่ ! 50 ปี การเคหะแห่งชาติ ผนึกกำลัง 14 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เดินหน้าขับเคลื่อน
ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ตั้งเป้ายกระดับเชื่อมโยงพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยสู่ระดับนานาชาติ 192 ประเทศ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read More »

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม ) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย)

Read More »

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (EIderly Day Care) 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว

Read More »

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการดำเนินงานโดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content