การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

  คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม การดำเนินงานโดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีโครงการ กิจกรรม และการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร โดยมีการร่วมประชุม ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพการอยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมการร่วมวางแผนงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมการร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมที่ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Compare listings

เปรียบเทียบ