การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการดำเนินงานโดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดเป็นธรรมและโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

Read More »

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีโครงการ กิจกรรม และการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร โดยมีการร่วมประชุม ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
รวมถึงผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพการอยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมการร่วมวางแผนงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค

Read More »

การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) จังหวัดพิษณุโลก

Read More »

การเคหะแห่งชาติหนุน บมจ.เคหะสุขประชา” แต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ จำกัด นั่งที่ปรึกษาทางการเงิน หวังระดมทุน
2 หมื่นล้านบาท จัดสร้างบ้านเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย” ภายในระยะเวลา 5 ปี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว

Read More »

กิจกรรมการร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติจัดอบรมส่งเสริมผู้นำตามธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Read More »

การเคหะแห่งชาติร่วมกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ในชุมชนบางโฉลง ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน (SSC) ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมให้มีพื้นที่สาธารณะสีเขียวในชุมชน

Read More »

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมที่ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Compare listings

เปรียบเทียบ