การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Icon
แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
Icon
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
Icon
แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ กคช. พ.ศ. 2560-2570

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   การสรรหาและคัดเลือก/การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   Icon
   พรบ การเคหะแห่งชาติ ฉบับรวม
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 1
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 2
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 3
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 4
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 5
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 6
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1

   การพัฒนาบุคลากร

   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 25
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65 รวม
   Icon
   ระเบียบ กคช. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2561

    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 63
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 2
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 3
    Icon
    หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล 2561-2562
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 2
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 62

     การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

     Icon
     พรบ การเคหะแห่งชาติ ฉบับรวม
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 7
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 23
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32 แก้ไขครั้งที่ 1
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32 แก้ไขครั้งที่ 2
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 63
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 1
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 2

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม– มีนาคม 2565)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม– มีนาคม 2564)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม– ธันวาคม 2563)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
     Icon
     รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

      Compare listings

      เปรียบเทียบ