การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Icon
แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ กคช. พ.ศ. 2560-2570
Icon
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  Icon
  รายงานผลแผนปฏิบัติการแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลการเคหะฯ ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจำปี 2564
  Icon
  รายงานผลแผนปฏิบัติการแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลการเคหะฯ ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำปี 2564

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   การสรรหาและคัดเลือก/การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   Icon
   พรบ การเคหะแห่งชาติ ฉบับรวม
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 1
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 2
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 3
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 4
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 5
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 6
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1

   การพัฒนาบุคลากร

   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 25
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65 รวม
   Icon
   ระเบียบ กคช. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2561

    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 63
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 2
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 3
    Icon
    หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล 2561-2562
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 2
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 62

     การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

     Icon
     พรบ การเคหะแห่งชาติ ฉบับรวม
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 7
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 23
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32 แก้ไขครั้งที่ 1
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32 แก้ไขครั้งที่ 2
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 63
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 1
     Icon
     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 2

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     Icon
     การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2563
     Icon
     ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรปี 2563

      Compare listings

      เปรียบเทียบ