การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Icon

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

Icon

แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ กคช. พ.ศ. 2560-2570

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  Icon

  รายงานผลแผนปฏิบัติการแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลการเคหะฯ ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำปี 2564

  Icon

  รายงานผลแผนปฏิบัติการแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลการเคหะฯ ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจำปี 2564

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   การสรรหาและคัดเลือก/การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 1

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 2

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 3

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 4

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 5

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 6

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 2

   การพัฒนาบุคลากร

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 25

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65

   Icon

   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65 รวม

   Icon

   ระเบียบ กคช. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2561

    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 1

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 2

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 62

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 63

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 2

    Icon

    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 3

    Icon

    หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล 2561-2562

     การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

     Icon

     พรบ การเคหะแห่งชาติ ฉบับรวม

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 7

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 23

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32 แก้ไขครั้งที่ 1

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 32 แก้ไขครั้งที่ 2

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 63

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 1

     Icon

     ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 2

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     Icon

     การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2563

     Icon

     ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรปี 2563

      เปรียบเทียบรายชื่อ

      เปรียบเทียบ