การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Icon
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
Icon
แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
Icon
แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
Icon
แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ กคช. พ.ศ. 2560-2570
Icon
แผนแม่บทการบริหารทนุมนษุย์ พ.ศ.2566-2570(ฉบับปรับปรุงปี2566) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
  No downloads found!

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   การสรรหาและคัดเลือก/การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   Icon
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566
   Icon
   หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและประสบการณ์สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างที่บรรจุใหม่ พ.ศ.2564
   Icon
   พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 3
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 2
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 6
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 5
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 4

   การพัฒนาบุคลากร

   Icon
   ระเบียบ กคช. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2561
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65 รวม
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 65
   Icon
   ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 25

    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    Icon
    หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล (รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ)
    Icon
    หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล (ผู้อำนวยการฝ่ายถึงผู้ปฏิบัติงาน)
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 3
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 2
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 62
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 2
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 61

    การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

    Icon
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566
    Icon
    หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและประสบการณ์สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างที่บรรจุใหม่ พ.ศ.2564
    Icon
    พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 80 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 80
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 3
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 2
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67 แก้ไขครั้งที่ 1
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 67
    Icon
    ข้อบังคับ กคช. ฉบับที่ 66 แก้ไขครั้งที่ 6

    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    Icon
    แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
     Icon
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม– มีนาคม 2565)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม– มีนาคม 2564)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม– ธันวาคม 2563)
     Icon
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
     Icon
     รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

      Compare listings

      เปรียบเทียบ
      Skip to content