การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม และรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content