อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การเคหะฯ ทำเพื่อคุณ

การเคหะแห่งชาติได้กำหนดมาตรการปรับลด ค่าเช่าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่ารายย่อยในโครงการที่พักอาศัย
มาตรการลดค่าเช่าสำหรับผู้เช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดินตรงกับการเคหะแห่งชาติ
มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าจัดประโยชน์ในโครงการ กคช.
มาตรการลดค่าเช่าสำหรับแผงร้านค้าลานตลาด/พลาซ่า/เช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปการ
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันช่วงระบาดโควิด
มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบ

กลุ่ม รายย่อยอาคารเช่า

กำหนดมาตรการปรับลดค่าเช่าเป็นระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีมาตรการช่วยเหลือดังนี้

* มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติลูกค้ากลุ่มเช่าอาคารรายย่อยที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ

กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม)

กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าเหมา)

วิธีการขอรับสิทธิ

กลุ่ม เช่าจัดประโยชน์

กำหนดมาตรการปรับลดค่าเช่าเป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 โดยมีมาตรการช่วยเหลือดังนี้

* มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

คุณสมบัติลูกค้ากลุ่มเช่าจัดประโยชน์ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ

เป็นคู่สัญญาเช่าจัดประโยชน์กับการเคหะแห่งชาติ ในกลุ่มสัญญาจัดประโยชน์ ดังนี้

วิธีการขอรับสิทธิ

หรือ

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ กรณีผู้ประกอบการรายย่อย

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ กรณีผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด และผู้ประกอบการรายใหญ่

แบบฟอร์มผู้ขอรับสิทธิปรับลดค่าเช่าจัดประโยชน์สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Compare listings

เปรียบเทียบ