อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การเคหะฯ ทำเพื่อคุณ

การเคหะแห่งชาติได้กำหนดมาตรการปรับลด ค่าเช่าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

กลุ่ม รายย่อยอาคารเช่า

กำหนดมาตรการปรับลดค่าเช่าเป็นระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีมาตรการช่วยเหลือดังนี้

* มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติลูกค้ากลุ่มเช่าอาคารรายย่อยที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ

กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม)

กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าเหมา)

วิธีการขอรับสิทธิ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content