มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

Icon
คู่มือการให้บริการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Icon
คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าออนไลน์
Icon
คู่มือมาตรฐานการบริหารข้อร้องเรียน
Icon
ขั้นตอนจองบ้านออนไลน์
Icon
คู่มือการรับฟังเสียงของลูกค้า
Icon
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
Icon
5 ขั้นตอนการเป็นเจ้าของบ้าน

  สถิติการให้บริการ

  Icon
  สถิติการให้บริการระบบจองบ้านออนไลน์ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
  Icon
  สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการจัดสร้างที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการให้บริการสายด่วน Call Center ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการทำสัญญาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน)

  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  Icon
  โครงการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563
  Icon
  โครงการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562

   คู่มือปฏิบัติงานในองค์กร

   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจและทดสอบวัสดุ
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานขาย 1-4
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาโครงการ 1-3
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง
   Icon
   คู่มือการทำงานฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน
   Icon
   คู่มือการใช้งานระบบจองบ้านออนไลน์
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
   Icon
   คู่มือมาตรฐานการบริหารข้อร้องเรียน
   Icon
   คู่มือการรับฟังเสียงของลูกค้า

   Compare listings

   เปรียบเทียบ