มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

Icon
คู่มือการให้บริการแก่ผู้รับบริการของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
Icon
คู่มือการรับฟังเสียงของลูกค้า
Icon
คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าออนไลน์
Icon
คู่มือการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน สำหรับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป
Icon
ขั้นตอนจองบ้านออนไลน์
Icon
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
Icon
5 ขั้นตอนการเป็นเจ้าของบ้าน

  สถิติการให้บริการ

  Icon
  สถิติการให้บริการจองบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
  Icon
  สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
  Icon
  สถิติการให้บริการลูกค้าในการยื่นเอกสารขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
  Icon
  สรุปยอดการให้บริการลูกค้าในการทำสัญญาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
  Icon
  สถิติการรับสายของ Call Center 1615 ประจำปีงบประมาณ 2566
  Icon
  สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการรับสาย call center ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการจองบ้านออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สรุปยอดการให้บริการลูกค้าในการทำสัญญาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  Icon
  โครงการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และความผูกพันของลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ปี 2565
  Icon
  โครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส
  Icon
  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปี 2564
  Icon
  โครงการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563
  Icon
  โครงการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562

   คู่มือปฏิบัติงานในองค์กร

   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขายและลูกค้าสัมพันธ์ (Sale and Customer)
   Icon
   ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบริหารหนี้ค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ
   Icon
   คู่มือการขอรับจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับนอกแผน (งบรายปี)
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานการรับชำระเงินและการตรวจสอบการรับชำระเงิน
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการประชุม
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการดำเนินคดีของฝ่ายกฎหมาย
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาชุมชน
   Icon
   คู่มือปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตต่อเติมอาคาร

    ทดสอบ

    Icon
    คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขายและลูกค้าสัมพันธ์ (Sale and Customer)
    Icon
    ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบริหารหนี้ค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ
    Icon
    คู่มือการขอรับจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับนอกแผน (งบรายปี)
    Icon
    คู่มือการปฏิบัติงานการรับชำระเงินและการตรวจสอบการรับชำระเงิน
    Icon
    คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการประชุม
    Icon
    คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    Icon
    คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการดำเนินคดีของฝ่ายกฎหมาย
    Icon
    คู่มือปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาชุมชน
    Icon
    คู่มือปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตต่อเติมอาคาร

     Compare listings

     เปรียบเทียบ
     Skip to content