logo-nha-color@2x-1

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันช่วงระบาดโควิด

วันเวลานัดทำสัญญา (1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 2564)

ติดต่อสำนักงานเคหะฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ

มาตรการช่วยเหลือ

ลูกค้าเช่าซื้อการเคหะฯ ช่วงการแพร่ระบาดโควิด 2019 ระลอกใหม่

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 6.5%

ขยายเวลาผ่อนชำระ

ปรับโครงสร้างหนี้

ส่วนลดค่างวดเช่าซื้อ

หมายเหตุ การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มาตรการช่วยเหลือ

Skip to content