logo-nha-color@2x-1

โครงการอบรมนักประเมิน

เนื่องด้วยโอกาส "ครบรอบ 49 ปี การเคหะแห่งชาติ" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีโครงการสร้างนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นใหม่ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับประชาชน ปี 2564

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข

กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป

กลุ่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบล

กลุ่มที่ 3 เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด/รูปแบบพิเศษ

กลุ่มที่ 4 บุคลากรการเคหะฯ/ปราชญ์ชาวบ้าน/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มคนทำธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ

ลงทะเบียนอบรมโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
Skip to content