logo-nha-color@2x-1

บ้านเคหะสุขประชา

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนำร่องสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะคู่ขนาน

โครงการบ้านเคหะสุขประชา

การเคหะแห่งชาติถอดบทเรียนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นองค์ความรู้ในโครงการเคหะสุขประชา และน้อมนำปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครูต้นแบบเศรษฐกิจสุขประชา กำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการ ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟูรากฐาน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ด้วยวิถีเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน จึงเกิดเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย พร้อมดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะคู่ขนานกัน เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

เริ่มต้น 2,400 บาท/เดือน
พื้นที่ 30 ตร.ม.

กลุ่มคนโสด

เริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน
พื้นที่ 30 ตร.ม.

กลุ่มคนทำงาน

เริ่มต้น 3,400 บาท/เดือน
พื้นที่ 40 ตร.ม.

กลุ่มครอบครัว

เริ่มต้น 3,900 บาท/เดือน
พื้นที่ 50 ตร.ม.

หมายเหตุ การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

แนวคิดทฤษฎีใหม่ : แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาความสามารถของผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเคหะสุขประชา สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) แบบครบวงจรผ่านบริษัทในเครือ ทำให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในโครงการเคหะสุขประชา  ผ่านการกระจายสินค้าและบริการที่ผลิตได้สู่ระบบตลาดดิจิทัล (Market Place) ให้ลูกบ้านเดิม 1,000,000 ครัวเรือน ใน 1,000 ชุมชน ของการเคหะแห่งชาติและชุมชนข้างเคียง

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสุขประชา

โครงการบ้านเคหะสุขประชาภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา” กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ภายในโครงการ โดยการแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการออกเป็นสัดส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่

6 รูปแบบ เศรษฐกิจสุขประชา

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข

การเข้าร่วมโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยโครงการนำร่อง“บ้านเคหะสุขประชา”

คุณสมบัติ ผู้จอง

เงื่อนไข เข้าร่วม

หมายเหตุ

เปิดจองสิทธิ์โครงการนำร่อง

บ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง

สงบ ร่มรื่น ใกล้ตัวเมือง ในราคาที่เข้าถึงได้
เริ่มต้น 2,400
บาท/เดือน
  • ค่าส่วนกลางตามขนาดพื้นที่
  • ค่าที่จอดรถ 300 บาท/คัน

บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า

สงบ ร่มรื่น ใกล้ตัวเมือง ในราคาที่เข้าถึงได้
เริ่มต้น 2,400
บาท/เดือน
  • ค่าส่วนกลางตามขนาดพื้นที่
  • ค่าที่จอดรถ 300 บาท/คัน

โครงการที่เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 4)

เศรษฐกิจสุขประชา 11.71 ไร่
ตลาด จำนวน 330 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
ที่จอดรถรวม 471 คัน

โครงการจังหวัดปทุมธานี (ลำลูกกาคลอง 12)

เศรษฐกิจสุขประชา 384.31 ไร่
บ่อเลี้ยงปลา (ปลาดุก) พื้นที่ 384.31 ไร่ รวม 372 บ่อ
(บ่อละ 1 ไร่ต่อครอบครัว)

โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.33 ไร่
เพาะเห็ดฟาง พื้นที่ 8.33 ไร่ รวม 292 แปลง (1 ไร่ ผลิตได้ 35 แปลง)

โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.11 ไร่
ตลาด จำนวน 300 แผง
(อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)

โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าตอง)

เศรษฐกิจสุขประชา 23.13 ไร่
กัญชง

โครงการจังหวัดระยอง (มาบตาพุด)

เศรษฐกิจสุขประชา 6.38 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง
(อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)

โครงการจังหวัดระยอง
(ทับมา)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.57 ไร่
ตลาด 2.5 ไร่ จำนวน 300 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)

โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน)

เศรษฐกิจสุขประชา 35.00 ไร่
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พื้นที่ 35.00 ไร่ รวม 242 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 8 แปลง)

โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วังน้อย)

เศรษฐกิจสุขประชา 35.00 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ (ไก่ไข่) พื้นที่ 35.00 ไร่ รวม 308 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 10 แปลง)

โครงการจังหวัดชลบุรี
(บ้านบึง)

เศรษฐกิจสุขประชา 9.95 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ (ไข่นกกระทา) พื้นที่ 9.95 ไร่ รวม 304 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 40 แปลง)

โครงการจังหวัดสมุทรปราการ
(บางพลี)

เศรษฐกิจสุขประชา 15.01 ไร่
ตลาด จำนวน 400 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)

โครงการจังหวัดนครปฐม
(ธรรมศาลา)

เศรษฐกิจสุขประชา 10.00 ไร่
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พื้นที่ 10.00 ไร่ รวม 48 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 8 แปลง)

โครงการจังหวัดนราธิวาส
(เมือง)

เศรษฐกิจสุขประชา 10.48 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)

โครงการจังหวัดกำแพงเพชร
(พรานกระต่าย)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.40 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)

โครงการจังหวัดสระบุรี
(ห้วยบง)

เศรษฐกิจสุขประชา 4.20 ไร่
กัญชง

โครงการจังหวัดสระบุรี
(แก่งคอย)

เศรษฐกิจสุขประชา 70.46 ไร่
กัญชง

โครงการจังหวัดสระบุรี
(หนองปลาหมอ)

เศรษฐกิจสุขประชา 19.98 ไร่
กัญชง

โครงการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(แม่สะเรียง)

เศรษฐกิจสุขประชา 23.13 ไร่
กัญชง

โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ปากพูน)

เศรษฐกิจสุขประชา 90.23 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ (กบ) พื้นที่ 90.23 ไร่ รวม 300 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 8 แปลง)

โครงการจังหวัดเพชรบูรณ์
(เมือง)

เศรษฐกิจสุขประชา 6.63 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)

โครงการจังหวัดสมุทรปราการ
(บางบ่อ 2)

เศรษฐกิจสุขประชา 30.74 ไร่
เกษตรกรรม (ปลูกมะนาว) พื้นที่ 30.74 ไร่ รวม 136 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 5 แปลง)

แนวคิดของโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
Skip to content