logo-nha-color@2x-1

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม

อาคารเช่าเพื่อผู้เกษียณอายุ ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design)
พร้อมองค์ประกอบชุมชนที่ครบครันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของคนทุกวัย

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าว เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยถึง 1 ใน 3
การเคหะแห่งชาติ
จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
หรือผู้เกษียณได้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่ากรณีผู้เกษียณ

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่า กรณีประชาชนทั่วไป

เงื่อนไข การเช่า

หมายเหตุ

เปิดจองสิทธิ์โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
Skip to content