logo-nha-color@2x-1

โครงการผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3

    ด้วย การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ให้กลุ่มนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ(ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ) รวมทั้งนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ที่รับบริหารโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแหงชาติ เพื่อเป็ยรายได้เสริมแก่บุคคลที่สนใจ

ประกาศเคหะฯ

เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทน

Skip to content