• FONT SIZE :
  • A-
  • A+
  • FOR BLINDNESS :
  • C
  • C
  • C

ประกาศรับสมัครผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

 
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 28 เมษายน 2563

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือกรณีที่ไม่สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน โดยทำเป็นหนังสือปิดผนึกถึง ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนำมายื่นที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาคาร 1 ชั้น 13) การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. โทรศัพท์ 02-351-6222, 02-351-6365 โทรสาร 02-351-7526

ประกาศและใบสมัคร


DOWNLOAD ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
DOWNLOAD ใบสมัครผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (WORD)
DOWNLOAD ใบสมัครผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (PDF)

เอกสารประกอบ


DOWNLOAD ผลการดำเนินงานด้านการจัดสร้างที่อยู่อาศัย
DOWNLOAD ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กคช.
DOWNLOAD ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2565 (ปรับปรุงปี 2562)
DOWNLOAD ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี
DOWNLOAD งบการเงิน ปี 2559 (สตง.รับรองแล้ว)
DOWNLOAD งบการเงิน ปี 2560 (สตง.รับรองแล้ว)
DOWNLOAD งบการเงิน ปี 2561 (สตง.รับรองแล้ว)
DOWNLOAD รายงานประจำปี 2561 (ฉบับร่าง)

ประวัติความเป็นมา

ในระยะแรกของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย รัฐบาลได้จัดตั้งกองเคหะสถานสงเคราะห์ สำนักงานอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสำนักงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 4 หน่วยงานมีภารกิจในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การดำเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีสังกัดต่างกัน ดังนั้นเพื่อเแก้ไขปัญหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัย รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง การเคหะแห่งชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตรงพร้อมทั้งได้โอนงานและบุคลากรบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา ที่อยู่อาศัยมาอยู่ในสังกัด

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งการเคหะแห่งชาติ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 316

จัดให้มีเคหะเพื่อประชาชน เช่า หรือเช่าซื้อ

จัดหาเงินกู้มาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่าซื้อหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บุคคลที่จะสร้างที่อยู่อาศัย

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดสรรที่ดิน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537

จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์ จะร่วมดำเนิน

กิจการกับ กคช.ในการจัดให้มีเคหะขึ้น เพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อหรือซื้อ

 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน

ปรับปรุงรื้อหรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น

ประกอบธุรกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

วิสัยทัศน์

"การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ชุมชน  และเมือง
เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย
และคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

 

พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 

พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 
 

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top