• FONT SIZE :
  • A-
  • A+
  • FOR BLINDNESS :
  • C
  • C
  • C

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านผู้สูงอายุ
ในโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ
”บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ”

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

เพื่อจัดทำแบบบ้านผู้สูงอายุสำหรับประชาชน
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการออกแบบ
และก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

 

ความเป็นมาของโครงการ

 
    ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรครั้งสําคัญ คือ “การเขาสูสังคมผูสูงอายุ” โดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางาน และวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิด และการตายลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น “สังคมผูสูงอายุ” จึงไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป โดยสามารถเห็นไดจากประเทศพัฒนาแลว อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป สิงคโปร และญี่ปุน ประเทศเหลาน้ีไดมีการพัฒนาที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค ชุมชน และสวัสดิการ รวมไปถึงผลิตภัณฑตางๆ ที่ถูก คิดคนขึ้นมารองรับสังคมผูสูงอายุที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในแตละป 
    การเคหะแหงชาติ ในฐานะผูดูแลพัฒนา “ที่อยูอาศัย” ของคนในประเทศ ตระหนักถึง “สังคมผูสูงอายุ” ที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเชนกัน จึงไดริเริ่ม โครงการสงเสริม การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บานผูสูงอายุ ที่ไมใชบานผูสูงอายุ” โดยใชระยะเวลา กวา 4 เดือน ในการเฟนหาสุดยอดนักออกแบบบานผูสูงอายุรุนใหม ภายใตโจทยประเภท งบประมาณ 500,000 บาท (ไมรวมที่ดิน) และประเภทงบประมาณ 1,500,000 บาท (ไมรวมที่ดิน)
    จากผลงานของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมทั่วประเทศ กวา 109 ผลงาน กลั่นกรอง โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผานการ Workshop และ Coaching ถูกคัดไดแบบที่ดีที่สุด 6 แบบ เพื่อนํามาพัฒนาตอยอด และนําไปแจกจายประชาชน โดยแบบที่การเคหะฯ ไดนํามา พัฒนาเพื่อใหพรอมสรางไดจริง ทั้งงานโครงสราง วัสดุ งานระบบทั้งหมด นอกจากน การเคหะฯ ยังไดเติมความสมบูรณโดยการเซ็นกํากับแบบไวใหเรียบรอยแลว เรียกไดวา นําแบบมาแลวสรางไดเลยจริงๆ 
    การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เข้ามาในกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ นั้น จะช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน และทำให้ผลงานนั้นมีประสิทะิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับการทำงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
    การเคหะแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดให้มีเคหะเพื่อประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยโดยภายใต้ภารกิจดังกล่าว จึงได้เล้งเห็นแนวโน้มของสภาพสังคมของประเทศในอนาคตที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ จะมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก เคหะต่างๆ จึงควรมีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
   จากแนวคิดดังกล่าว การเคหะแห่งชาติจึงจัดให้มีการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกแบบบ้านผู้สูงอายุ และได้แบบบ้านที่ชนะประกวดแบบมาแล้วทั้งหมด 6 รางวัล กล่าวคือ เป้นผลงานออกแบบบ้านผู้สูงอายุในราคา 500,000 บาท จำนวน 3 รางวัล และผลงานออกแบบบ้านผู้สูงอายุในราคา 1,500,000 บาท อีกจำนวน 3 รางวัล ซึ่งผลงานที่ชนะประกวดดังกล่าว ทางการเคหะแห่งชาติได้นำมาต่อยอดและพัฒนาให้เป็นต้นแบบเพื่อสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการนำแบบบ้านนั้นไปใช้สำหรับก่อสร้างต่อไป
    ซึ่งในการพัฒนาและต่อยอดงานออกแบบที่ผ่านการชนะเลิศในการประกวดดังกล่าว หากมีการนำมาพัฒนาและต่อยอดบนระบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) นั้น ก็จะทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป้นการสร้างต้นแบบของบ้านผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับภารกิจงานออกแบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM : Building Information Modeling) ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
  1. เพื่อจัดทำแบบบ้านผู้สูงอายุสำหรับประชาชน โดยใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
  2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการออกแบบและก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
  1. ได้แบบก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุสำหรับประชาชน ในรูปแบบของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
  2. ได้ต้นแบบดิจิตอล (Digital Prototype) บ้านผู้สูงอายุ ในรูปแบบของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)


1


แบบบ้านงบก่อสร้าง 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)


1

CALL CENTER 1615

National Housing Authority
905 Nawamin Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240

Email : prnha@nha.co.th
Tel : 0-2351-7777
Fax : 0-2351-7778

Scroll to Top