• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C
                                              หน้าแรก     Hoam     เว็บไซต์ โครงการ อพ.สธ.
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย การเคหะแห่งชาติ (อพ.สธ. - กคช.)
                     

                                                                                                                                                                               ดูวีดิทัศน์ทั้งหมด

ประกาศที่ อพ.สธ. 53/2558   เรื่อง  แต่งตั้งคณะรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                                               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ประกาศที่ อพ.สธ. 170/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                                               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การเคหะแห่งชาติ

คำสั่งที่ อพ.สธ. 44/2558      เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาประสานงาน ผู้ประสานงาน และผู้ช่วยที่ปรึกษา ในด้านต่างๆ        

                                               โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                                               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การเคหะแห่งชาติ
 
แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ของการเคหะแห่งชาติ
แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า


 

เกร็ดความรู้
                         


                                
 
                                                                   การเคหะแห่งชาติ                                            Email : prdi@nha.co.th
CALL CENTER 1615             905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240               โทรศัพท์ : 0-2351-7777 
                                                                                                                                        โทรสาร : 0-2351-7778  
Scroll to Top