• ขนาดตัวอักษร :
 • A-
 • A+
 • สำหรับผู้ตาบอดสี :
 • C
 • C
 • C

สามารถชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอวิส,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย ฯลฯ ,เทสโก้โลตัส และ บจก.ไปรษณีย์ไทย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ดไปชำระเงินได้ตามช่องทางเหล่านี้

1. ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด
2. โครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับประกันการซื้อคืนจากสถาบันการเงินกรณีลูกค้าขาดส่ง และถูกธนาคารยึดทรัพย์

1. เป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่มั่นคง เป็นหลักในการสร้างบ้าน พัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี
2. ราคาไม่แพง สามารถผ่อนเงินดาวน์ได้
3. ในโครงการแต่ละโครงการนั้นจะมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบ เนื่องด้วยการประสานกับหน่วยรัฐต่อรัฐ
4. ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิต เช่น การอบรมชาวชุมชน ให้สามารถพึงพาตนเองได้ นำการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)ให้ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการฝึกอาชีพ รวมถึงกิจกรรมกีฬา เพื่อความสามัคคี ให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

นำหนังสือจากสถาบันการศึกษาเพื่อขอฝึกงานที่การเคหะแห่งชาติ สามารถทำหนังสือถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์10 คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240

มีการตอบปัญหาเกี่ยวกับบ้านและการอยู่อาศัย โดยมีทีมสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร นิติกร สังคมสงเคราะห์ หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้านต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ สามารถสอบถามผ่านทาง E-mail : prdi@nha.co.th และทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 02-351-6881

ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ถึงผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์10 คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240

มีโครงการพิเศษ 15 โครงการ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮม / อาคารพาณิชย์ / โฮมออฟฟิศ
ที่ตั้งโครงการต่าง ๆ มีทั้ง กรุงเทพฯ / นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ / และต่างจังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ / ขอนแก่น / และอุบลราชธานี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-351-7900 หรือ 084-387-3924 และ Call Center 1615 หรือสำนักงานใหญ่โดยตรงที่ การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 2

ได้ หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดและจดนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว จะได้รับโฉนดอาคารชุดหรือที่เรียกว่า "หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด"

สามารถยื่นคำร้องจองไว้ กรณีการเคหะแห่งชาติได้รับคืนอาคารจากลูกค้าที่มีปัญหาไม่ผ่านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ติดต่อได้ที่การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานเคหะชุมชนที่ตั้งโครงการนั้น ๆ

แบบบ้านเอื้ออาทรมีบ้านเดี่ยว, บ้านแถว, บ้านแฝด และอาคารชุด ที่ตั้งทั้งกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัด (กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเน้นอาคารชุดส่วนใหญ่) ราคาเริ่มต้นที่ 390,000 บาท ราคาขึ้น 5-10% ขึ้นกับชั้นของอาคารและทำเลที่ตั้งโครงการ

<div center;"="" center;">เตรียมตัว ก่อนกู้ซื้อบ้าน
 1. เตรียมเอกสารให้พร้อม

          สิ่งสำคัญในการกู้ซื้อบ้าน คือเรื่องของเอกสาร ที่ควรรอบคอบเป็นพิเศษ การเตรียมเอกสารเอาไว้แต่เนิ่น ๆ จะทำให้ลูกค้าได้เอกสารที่ครบถ้วน ไม่ตกหล่น อีกทั้งยังเหลือเวลาให้จัดการหาเอกสารที่ขาดอยู่เพิ่มเติมได้ เอกสารกู้ซื้อบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกที่ต้องเตรียมตัวให้ดีเป็นพิเศษ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นอาจจะมีข้อแม้แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารกำหนด โดยหลัก ๆ มีดังนี้ ..

          เอกสารกู้ซื้อบ้าน
เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 
 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ทุกคน (จำนวน 2 – 3 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า ของผู้กู้ทุกคน (ให้ถ่ายรายชื่อผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทุกคนจนถึงหน้าว่าง) 1 ชุด
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / เช่าซื้อ และสำเนาใบเสร็จเงินมัดจำ
กรณีประกอบอาชีพประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ออกโดยบริษัทที่ทำงาน)
 • สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ถ้ามี O.T. ขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ
 • หนังสือรับรองรายได้ตนเอง (ตามแบบฟอร์มของการเคหะฯ)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ 3 รูป ขณะทำงาน
 1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนสมรส , ใบแจ้งความแยกกันอยู่ , สำเนาทะเบียนอย่า , สำเนาใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้า)
 3. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส , สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองสิทธิซื้อ / เช่าซื้อ ห้องชุด (ทางการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้ออกให้)
 5. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (ใบบูโร)
 ** จำนวนสำเนาเอกสารขึ้นอยู่กับธนาคารเป็นผู้กำหนด
     *** หากท่านไม่ส่งเอกสารตามเวลากำหนด ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอสินเชื่อจากธนาคาร และถือว่าท่านสละสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติจะขอยกเลิกสัญญาพร้อมริบเงินมัดจำต่อไป
  ****หมายเหตุ : เอกสารอาจมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร ทั้งนี้สำเนาบัตรประชาชนที่ใช้จะต้องไม่หมดอายุก่อนวันทำสัญญาเงินกู้

 2. ปรับบัญชีให้สมดุล

          รายรับรายจ่าย คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักที่มีผลกับการพิจารณาขอสินเชื่อโดยตรง ดังนั้นการเตรียมบัญชีให้พร้อมอย่างน้อย 6 เดือน ก็จะช่วยทำให้มีโอกาสในการขอสินเชื่อผ่านมากขึ้น ซึ่งการเตรียมบัญชีนั้นไม่ใช่เพียงการนำเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ แต่หมายถึงการควบคุมรายรับรายจ่ายของลูกค้าให้สมดุลกัน เพื่อแสดงให้ธนาคารทราบว่าลูกค้ามีศักยภาพมากพอที่จะชำระหนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้เงินของลูกค้าให้พร้อมสำหรับในอีกหลายปีข้างหน้า ที่จะต้องผ่อนชำระในระยะยาว  ควรอัพเดทสมุดบัญชีธนาคาร ทุกเดือน เพราะธนาคารจะขอดูความเคลื่อนไหวและรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนย้อนหลังนาน 6 เดือน จะได้ไม่ต้องไปขอรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนที่ธนาคาร เพราะธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการขอย้อนหลัง

 3. ผ่อนหนี้ให้ตรง เคลียร์หนี้เก่า

          หากเคยมียอดหนี้เก่าที่รอการชำระ หรือกำลังผ่อนชำระหนี้ก้อนหนึ่งอยู่ การผ่อนชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ธนาคารจะนำมาพิจารณาในการอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้าน เพราะการมีวินัยในการผ่อนชำระจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าว่าจะสามารถผ่อนชำระเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติได้ตรงตามกำหนด และหากมียอดหนี้เก่าที่เป็นจำนวนเงินไม่เยอะมากนัก ให้รีบปิดหนี้ให้หมดเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อรวมให้ภาระหนี้สินของลูกค้ามีน้อยที่สุด โดยเฉพาะคนที่ค้างจ่ายหนี้ไปนานจนมีรายละเอียดบอกไว้ในเครดิตบูโร หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ติดแบล็คลิสต์ หากมีการชำระหนี้ไปเสียแต่เนิ่น ๆ ยอดหนี้ของลูกค้าจะถูกปรับออก ทำให้มีโอกาสขอกู้ผ่านมากขึ้น
 
 
 4. เก็บเงินสำรอง

          ในการซื้อบ้านมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ทำให้ลูกค้าต้องเสียรายจ่ายอยู่บ่อย ๆ การเก็บออมเงินเอาไว้สักก้อนเพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการ ก็จะทำให้อุ่นใจมากกว่า เพราะรายละเอียดค่าใช้จ่ายนั้นเริ่มตั้งแต่ เงินดาวน์บ้าน, ค่าประเมิน, ค่าดำเนินการ, ค่าประกันภัย, ค่าโอน เป็นต้น หากไม่วางแผนเก็บเงินก้อนหนึ่งไว้สำรองตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจจะทำให้ติดขัดถึงขั้นพลาดบ้านหลังที่ใช่ของลูกค้าไปเลยก็ได้

          สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านสักหลัง เมื่อทราบวิธีการเตรียมตัวข้อมูลคร่าว ๆ กันไปแล้ว ก็อย่าลืมวางแผนให้รอบคอบและลองทำตามวิธีการเหล่านี้ดูนะคะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้การกู้ซื้อบ้านของลูกค้ามีโอกาสผ่านมากขึ้น ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับบ้านหลังใหม่ด้วยครับ
 

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top