• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

โครงสร้างการ CG - CSR

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางให้มีกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน การเคหะแห่งชาติขึ้น
2. อำนวยการให้มีการปฏิบัติงานจัดทำแผนแม่บท และแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. อำนวยการให้มีการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
4. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ มอบหมายมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

1. เสนอแนะนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการที่ดีของการเคหะแห่งชาติ
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการเคหะแห่งชาติ และดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. อำนวยการให้มีการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
4. กำหนดแนวทางการกำกับ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนงานด้านธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม
5. ดำเนินงานภายใต้หลักการส่งเสริมธรรมภิบาลขององค์กร ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมของบุคคลทุกระดับ สร้างพันธมิตรเพื่อให้การดำเนินงานมีพลัง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้นและชักชวนให้พนักงานร่วมกันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการทำงาน ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top