• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

แผนงานที่สำคัญ

ทิศทางในการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

ปี 2557 – 2558 "เสริมฐาน”

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล,การพัฒนาบุคลากร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดและการขาย / สร้างค่านิยม / ปรับปรุงสถานะทางการเงิน / เริ่มสร้างองค์ความรู้

ปี 2559 – 2560 "ต่อเติม”

กระบวนการหลักให้มีประสิทธิภาพ / ประยุกต์ใช้ผลจากการวิจัยและพัฒนา / เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง / ขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ / ปรับปรุงระบบงาน

ปี 2561 – 2562 "ตกแต่ง”

ระบบงานมีประสิทธิผลและมีการบูรณาการอย่างดี / องค์กรเข้มแข็ง / เอกลักษณ์เด่นชัด / เป็นศูนย์ความรู้

ปี 2563 – 2564 "โดดเด่น”

เป็นองค์กรหลักด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง / ผลงานเด่น / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม

ปี 2565

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม (HPO : High Performance Organization)

แผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2557 - 2559 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพการพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ศึกษาวิจัย นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถภาพพร้อมแข่งขัน

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top