• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

แผนการดำเนินงานประจำปี

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับแผนกลางปี (20 มีนาคม 2561)
ดาวน์โหลด รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
1

ท่านสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดได้จากรายการด้านบน

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top