• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มผู้สนใจบ้าน
ดาวน์โหลด ใบคำร้องทั่วไป
ดาวน์โหลด แบบเสนอจัดทำโครงการ/ที่ดินหน่วยงานรัฐ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอขายโครงการ
ดาวน์โหลด แบบเสนอจัดทำโครงการ/ที่ดินเอกชน
ดาวน์โหลด คู่มือการกำกับดูแลที่ดี กคช. 2560
ดาวน์โหลด 2560
ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครผู้พิการ
ดาวน์โหลด นโยบายและกรอบ(BCM Policy)61
ดาวน์โหลด ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ดาวน์โหลด The NHA Condo Prachaniwet 3
ดาวน์โหลด ระเบียบราคาทดสอบวัสดุ
ดาวน์โหลด ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายป้
ดาวน์โหลด National Housing Authority Announcement Subject: Declaration of intent on public administration inte
ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top