• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล
(ผู้ว่าการ)

 

รองผู้ว่าการ

 

 

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์
(รองผู้ว่าการ)

 

นางวิไล มณีประสพโชค
(รองผู้ว่าการ)
 

นายวิญญา สิงห์อินทร์
(รองผู้ว่าการ)
 

นายสัญญา หวะสุวรรณ
(รองผู้ว่าการ)
 

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายระวิน สุพพัตกุล
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางสาววิภาวี กายบริบูรณ์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางลาวัณย์ อ่างแก้ว
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางสาวสุดใจ สมัครัตน์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางชฎารัตน์ ไชยเสน
(นักบริหาร ระดับ 11)

 

ผู้อำนวยการฝ่าย

นายธนัญชัย โชติศรีลือชา
(หัวหน้าคณะผู้ตรวจการ)

 

นางสาวจันทิมา ทับทิมทอง
(ผอ.ฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้)

 

นายกฤช โกญจนาท
(ผอ.ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย)

 

ร.ท.ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
(ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม)

 

นายคำแหง ทองอินทร์
(ผอ.ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน)

 

นางอรุณศรี นิลทิรัง
(ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

 

นายกิร ดั่นคุณะกุล
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 2)

 

นายวชิร มีมุข
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1)

 

นายวิรัช เศวตปรีชานนท์
(ผอ.ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร)

 

นางสาวสวลี สุนทรนภาลักษณ์
(ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

 

นายธวัช สินพันธุ์
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 4)

 

นายรัชฎา กรรบรรจง
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1)

 

นางพรจิตต์ รังสาคร
(ผอ.ฝ่ายการบัญชี)

 

นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2)

 

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3)

 

นายธนพงศ์ วจิตานนท์
(ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

นางเปรมกมล ทองศรี
(ผอ.ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน)

 

นายปรีดา สุขสุมิตร
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 3)

 

นายต่อพงศ์ จำจด
(ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน)

 

นายประเวช ชูมณี
(ผอ.ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง)

 

นางชญาทิพญ์ โควินทเศรษฐ
(ผอ.ฝ่ายบริหารสินทรัพย์)

 

นายอธิวัฒน์ ศิลาหม้อม
(ผอ.สำนักบริหารชุมชนดินแดง)

 

นายกิติกูล ตั้งเจริญถาวร
(ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสำรวจและทดสอบวัสดุ)

 

นางสาวสุมาลย์ อาสนะนันทน์
(ผอ.ฝ่ายการตลาดและขาย)

 

นายเอกพล เทพมณี
(ผอ.สำนักผู้ว่าการ)

 

นางสาวมัณฑนา สุวรรณเกสร์
(ผอ.ฝ่ายกฏหมาย)

 

นางสาววนิดา สุทธิช่วย
(ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน)

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2561

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top