• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล
(ผู้ว่าการ)

 

รองผู้ว่าการ

นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
(รองผู้ว่าการ)

 

นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
(รองผู้ว่าการ)

 

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์
(รองผู้ว่าการ)

 

นายสามารถ ปาทา
(รองผู้ว่าการ)

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายบัญชา บัญชาดิฐ
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางพิมพ์พรรณ นาวีปัญญาธรรม
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายจิระ อุณหปาณี
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายสัญญา หวะสุวรรณ
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางวิไล มณีประสพโชค
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายวิญญา สิงห์อินทร์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายระวิน สุพพัตกุล
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางวิภา พลพรรัตน์
(นักบริหาร ระดับ 11)

 

ผู้อำนวยการฝ่าย

นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี
(ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน)

 

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 3)

 

นางสาววิภาวี กายบริบูรณ์
(ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

นางสุวมา เนาว์สูงเนิน
(ผอ.ฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้)

 

นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี
(ผอ.ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน)

 

นางสาวสุดใจ สมัครัตน์
(ผอ.ฝ่ายการตลาดและขาย)

 

นางลาวัณย์ อ่างแก้ว
(ผอ.สำนักบริหารชุมชนดินแดง)

 

นายธนัญชัย โชติศรีลือชา
(ผอ.คณะผู้ตรวจการ)

 

นางสาวจันทิมา ทับทิมทอง
(ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน)

 

นายกฤช โกญจนาท
(ผอ.ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย)

 

นางชฎารัตน์ ไชยเสน
(ผอ.ฝ่ายกฏหมายและที่ดิน)

 

ร.ท.ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
(ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม)

 

นางปัทมา ฉัตรแก้วสมบูรณ์
(ผอ.สำนักผู้ว่าการ)

 

นายคำแหง ทองอินทร์
(ผอ.ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน)

 

นางอรุณศรี นิลทิรัง
(ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

 

นายกิร ดั่นคุณะกุล
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 2)

 

นายมนัส เมนปรีดา
(ผอ.ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง)

 

นายวชิร มีมุข
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1)

 

นายวิรัช เศวตปรีชานนท์
(ผอ.ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร)

 

นางสาวสวลี สุนทรนภาลักษณ์
(ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

 

นายธวัช สินพันธุ์
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 4)

 

นายรัชฎา กรรบรรจง
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1)

 

นางพรจิตต์ รังสาคร
(ผอ.ฝ่ายการบัญชี)

 

นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2)

 

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3)

 

นายกิติกูล ตั้งเจริญถาวร
(ผอ.ศูนย์รายงานและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

 

นางสาววนิดา สุทธิช่วย
(ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตราฐานการบริหารชุมชน)

 

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top