• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คณะกรรมการกคช.

นายไมตรี อินทุสุต
ประธานกรรมการ

พลเอกสุชาติ หนองบัว
กรรมการ

 

พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร
กรรมการ

 

พลเอกวัลลภ รักเสนาะ
กรรมการ

 

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการ

 

นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ
กรรมการ

 

นายนายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการ
 

ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ สมานพันธ์
กรรมการ

 

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย
กรรมการ

 

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล
กรรมการ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top