• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คณะกรรมการกคช.

นายไมตรี อินทุสุต
ประธานกรรมการ

พลเอก สุชาติ หนองบัว
กรรมการ

 

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
กรรมการ

 

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
กรรมการ

 

นายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
กรรมการ ผู้แทนกระทรวง พม.
 

นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ
กรรมการ

 

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการ

 

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย
กรรมการ

 

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ

 

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล
กรรมการ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top