• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ร่างประกาศฯ พก.๑-๐๒/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแฟลต ๔ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มิตรไมตรี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top