• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การยื่นข้อเสนอได้สิทธิเช่าที่ดินแปลงว่าง โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2)

                   ด้วยการเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการได้สิทธิเช่าที่ดิน  แปลงว่าง เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 โฉนด ประกอบด้วย โฉนดเลขที่ 112813 เนื้อที่ 1-0-96.7 ไร่ และโฉนดเลขที่ 55968 เนื้อที่ 2-3-62 ไร่ เนื้อที่รวมโดยประมาณ 4-0-58.7 ไร่  โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ตั้งอยู่ ติดถนนมหิดล ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมเมืองเชียงใหม่ (ทล.1141) ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธียื่นข้อเสนอการลงทุน  ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ หนังสือเสนอราคา และผังแสดงที่ตั้งที่ดิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                   กำหนดการยื่นข้อเสนอวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 ณ กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 5 ฝั่งตะวันออก               สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ลำดับ รายการ อัตราค่าตอบแทน (บาท)  
 
การปรับขึ้นค่าเช่า
      (ทุกๆ 3 ปี)
1  
ค่าธรรมเนียมการได้สิทธิขั้นต่ำ
(ชำระงวดเดียวในวันทำสัญญา)
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2
15% 20%
11,200,000 14,930,000
ค่าเช่ารายเดือน (ขั้นต่ำ) จำนวนเงิน (บาท/เดือน)
ปีที่ 1-3 576,700 542,800  
ปีที่ 4-6 634,400 597,100  
ปีที่ 7-9 697,900 656,800  
ปีที่ 10-12 802,600 755,300  
ปีที่ 13-15 963,200 906,400  
2 กำหนดปลอดค่าเช่านับจากวันทำสัญญาถึงวันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือเปิดดำเนินการแต่ไม่เกิน 12 เดือน  โดยกำหนดชำระค่าเช่างวดแรกล่วงหน้าในวันทำสัญญา
 

                     ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอได้ที่กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 5 ฝั่งตะวันออก การเคหะแห่งชาติ  สำนักงานใหญ่  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7005, 0 2351 6955 ,0 2351 6547  และสำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5332 9799 - 800  ในวันและเวลาทำการ
 
                   จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top