• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่

การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียม   การได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการตลาดกลางแจ้ง โฉนดเลขที่ 22898 ขนาดพื้นประมาณ 462.90 ตารางวา ในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง) ถนนสายเอเชียอยุธยา – บางปะหัน ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธียื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยื่นขอเสนอราคาผังบริเวณพื้นที่ลานตลาด และหนังสือเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นั้น

กำหนดให้ผู้สนใจยื่นขอเสนอราคาค่าธรรมเนียมได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการตลาดกลางแจ้ง โครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยาโรจนะ เลขที่ 100/2352 หมู่ที่ 7 ถนนโรจนะ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา

                   สำหรับท่านที่สนใจ โปรดติดต่อสอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ  905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6328 , 0 2351 6693 และ สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 100/2352 หมู่ที่ 7 ถนนโรจนะ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร. 03 574 3190 , 084 387 4025  ในวันและเวลาราชการ

CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top