• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

การยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด ในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) เพื่อประกอบกิจการตลาด

ด้วยการเคหะแห่งชาติ  มีความประสงค์จัดหาผู้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด ในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) โฉนดที่ดินเลขที่ 25203 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-0-11.1 ไร่ (411.10 ตารางวา) เพื่อประกอบกิจการตลาด ด้วยวิธีการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าฯ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอราคา ผังบริเวณพื้นที่ลานตลาด และหนังสือเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  นั้น

กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด ในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) เพื่อประกอบกิจการตลาด ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา  09.30 - 10.30  น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา  10.45  น. เป็นต้นไป  ณ  สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา    
 
ทั้งนี้  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  และขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาฯ  ได้ที่  กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2351 6137 และ 0 2351 7891 หรือ สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาออเงิน โทรศัพท์ 0 2351 7468 ในวันและเวลาทำการ
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                         ประกาศ   ณ   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top