• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ สบด.01/2562 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง ๓๒ ชั้น รวม ๖๓๕ หน่วย และอื่น ๆ ตามโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A(อาคาร A๑) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top