• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

แก้ไขสัญญาจ้างเหมาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ระยะที่ 2

- อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง ออกไปอีก  39  วัน โดยงดปรับ ทั้ง 2 ส่วนงานก่อสร้าง 
 ในส่วนงานก่อสร้างที่ 1  สิ้นสุดสัญญาวันที่  20  เมษายน  2561  และ
ในส่วนงานก่อสร้างที่ 2  สิ้นสุดสัญญาวันที่  18  สิงหาคม  2561   
และปรับแก้จุดตรวจสอบระดับชั้นความสำเร็จ (Milestone)  จุดตรวจสอบที่ 2   เป็น 707 วัน   
และปรับแก้จุดตรวจสอบระดับชั้นความสำเร็จ (Milestone)  จุดตรวจสอบที่ 3   เป็น 842 วัน   
โดยค่าก่อสร้างตามสัญญาคงเดิม   โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ระยะที่ 2


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top