• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

แก้ไขสัญญาจ้างเหมาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ระยะที่ 2

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างคงเดิม  โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ระยะที่ 2


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top