• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ปบ.๑๓๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช ๑ ชช.๔ งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top