• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 เฟส 2

อนุมัติเพิ่ม-ยกเลิกงานก่อสร้าง พร้อมขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงานและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง, เพิ่มแบบก่อสร้าง โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง             จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 เฟส 2 ทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 638,840.02 บาท         ค่าก่อสร้างตามสัญญาเปลี่ยนเป็น จำนวน 29,588,840.02 บาท  ค่าปรับงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.07 ของราคางานจ้าง โดยระยะเวลาก่อสร้างคงเดิม ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้รับทราบและลงนามในหนังสือยินยอมดำเนินการตามรายการดังกล่าวข้างต้น


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top