• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี)

           อนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงานและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง  โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 
จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) หมวดที่ 1, หมวดที่ 2 และหมวดที่ 4 จากการแก้ไขรายละเอียดงวดงานและเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าจ้างในครั้งนี้ทำให้จำนวนงวดงานรวมตามสัญญา จำนวน 3,419 งวด เปลี่ยนเป็น จำนวน 3,336 งวด 
แต่ไม่ทำให้ค่าก่อสร้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบและยินยอมดำเนินการตามหนังสือ
ยินยอม


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top