• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

การยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม เพื่อประกอบกิจการตลาด

                 ด้วย  การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปดำเนินการยื่นซอง
เสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด
บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 13410 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 0-0-61.6 ไร่
(246.4 ตารางเมตร) ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาด
                   ทั้งนี้ กำหนดการยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก)
อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา
ผังบริเวณพื้นที่ลานตลาด และหนังสือเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นั้น
                    สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่
กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่
905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข 0 2351 7757, 0 2351 6940
หรือ สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาออเงิน  ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 66
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 7468,084 381 4041
ในวันและเวลาทำการราชการ                 
                  จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top