• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด กรอบอัตรากำลังและการสรรหาบรรจุปี 2561-2563
ดาวน์โหลด แผนสรรหาบรรจุบุคลากร
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด การวางแผนอัตรากำลังคน กคช.
1
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ดาวน์โหลด ระเบียบ กคช. ว่าด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ กคช. พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด มาตราการป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ดาวน์โหลด การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท HR ปี 2562
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top