Solution Government Construction

เคลียร์จบทุกเรื่องยากให้การทำธุรกิจรับเหมาภาครัฐเป็นงานเบากว่าที่เคย

วงเงินค้ำประกัน (L/G) สูงสุด 100 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน
ลดต้นทุนในการทำธุรกิจด้วย มณีฟรีโซลูชั่น
ดีลพิเศษจากPartnerเฉพาะสำหรับลูกค้า SCB

รายละเอียดสินเชื่อ

  • วงเงินค้ำประกัน (L/G) สูงสุด 100 ล้านบาท (ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N (Pre และ Post Finance) สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน

หมายเหตุ
* ระยะเวลาการใช้โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่  1 พ.ค. 63  –  31 ธ.ค. 63

** ข้อการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหม่หรือรายเก่า
  • กรณีได้รับการจัดชั้น จากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ : ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • กรณีไม่มีการจัดชั้น ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจมาไม่ต่ำากว่า 5 ปี และต้องมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต่ำากว่า 10 ล้านบาท และเคยได้รับงานของหน่วยงานราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • รายได้จากงบสรรพากรเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท
  • ไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน
  • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล งบการเงินแสดงผลกำไรจากการดำเนินงานล่าสุดอย่างน้อย 2 ใน 3 ปี

สนใจดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Icon

SCB ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รับเหมาภาครัฐ 1.64 MB 2 downloads

SCB ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รับเหมาภาครัฐ ...

สนใจเข้าร่วม โครงการ

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ปุ่มด้านล่าง

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ