การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดชุมพร

...

สบน. และ การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดชุมพรเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ระยะ 3 และ 4

...

“การเคหะแห่งชาติ” เปิดให้ผู้ลงทะเบียนทำสัญญาโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.ลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 นี้ มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง
คิดค่าเช่าเพียง 1,900-2,200 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย”...

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัลพระศิวะนาคราช สาขา “บุคคลดีเด่นเป็นต้นแบบของคนดี”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับรางวัลพระศิวะนาคราช สาขา “บุคคลดีเด่นเป็นต้นแบบของคนดี”...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาห้วยขวาง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตดินแดง และคณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวาง...

Compare listings

เปรียบเทียบ